CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

A. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng hoặc bằng hình thức theo thỏa thuận của khách hàng...

BÀI MỚI NHẤT